Privacyverklaring

Privacyverklaring volgens artikel 13, 14 en 21 AVG voor de website en externe websites van Renusol Europe GmbH

I. Algemeen

1. Verantwoordelijke persoon

Renusol Europe GmbH neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen om deze bescherming waar te maken zeer serieus. Het is wettelijk vereist dat volledige openheid wordt gegeven over hoe persoonsgegevens verwerkt worden. Alleen als de verwerking voor u als betrokkene begrijpelijk en transparant is, wordt u voldoende geïnformeerd over het doel, de soort en de omvang van de verwerking.

In onze privacyverklaring vindt u daarom gedetailleerde uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken op het moment dat u gebruikmaakt van onze websites (www.renusol.com en www.pv-configurator.com), alle andere webpagina's die ernaar verwijzen en in de andere gevallen waarover hieronder uitleg volgt.

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming (BDSG) en andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is

Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Keulen
Tel.: +49 (0)221 788 70 70
E-mail: info@renusol.com

Hieronder te noemen de "verantwoordelijke persoon" of "wij".

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

Sascha Kremer
Disch-Haus, Brückenstraße 21
50667 Keulen (centrum)
Tel.: +49(221) 27141874
E-mail: datenschutz@renusol.com

Houd er rekening mee dat onze website links kan bevatten die u kunnen leiden naar andere websites die niet door ons, maar door derden worden beheerd. Dergelijke links zijn duidelijk door ons gekenmerkt of zijn te herkennen doordat de adresregel van uw browser verandert. Voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en de veilige behandeling van uw persoonsgegevens op deze door derden beheerde websites zijn wij niet verantwoordelijk.

2. Definities

Aan de AVG ontleend
In deze privacyverklaring gebruiken we aan de wettekst van de AVG ontleende termen. De definities (art. 4 AVG) zijn bijvoorbeeld te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Cookies en vergelijkbare technieken
Cookies zijn tekstbestandjes die door een website op uw eindapparaat worden opgeslagen en/of vanaf uw eindapparaat worden uitgelezen. Ze bevatten combinaties van letters en cijfers, bijvoorbeeld om de gebruiker en de desbetreffende instellingen te herkennen wanneer opnieuw wordt ingelogd op de website die het cookie heeft geplaatst, om gebruikers in staat te stellen ingelogd te blijven op een klantaccount of om statische analyses te maken van het gedrag van gebruikers.

De WebStorage-techniek maakt het mogelijk om variabelen en waarden lokaal in de browsercache van de gebruiker op te slaan. Deze techniek omvat zowel de zogeheten "sessionStorage" die bewaard wordt totdat het browsertabblad wordt afgesloten, als de "localStorage" die in het cachegeheugen van de browser wordt opgeslagen totdat de gebruiker dit geheugen leegmaakt. De localStorage-techniek maakt het o.a. mogelijk de gebruiker en zijn instellingen te herkennen wanneer deze onze website bezoekt.

Gegevenscategorieën
Waar wij de gegevenscategorieën aangeven die verwerkt worden, bedoelen we daarmee vooral de volgende gegevens: Stamgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummer, messenger-diensten), inhoudelijke gegevens (bijv. ingevoerde tekst, foto's, video's, inhoud van documenten/bestanden), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, voorwaarden, klantcategorie), betaalgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, gebruik van andere betaaldiensten), gebruiksgegevens (bijv. geschiedenis op onze website, gebruik van bepaalde content, tijden waarop onze website is bezocht, contact- of bestelgeschiedenis), verbindingsgegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen, verwijzer-URL's), locatiegegevens (bijv. GPS-gegevens, IP-geolokalisatie, access points).

3. Informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen. De persoonsgegevens worden gewist of door technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, encryptie) beschermd.

Voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan of door te geven aan derden (met name rechtshandhavingsinstanties), hangt de beslissing over welke persoonsgegevens van ons hoe lang verwerkt worden en in welke omvang wij ze eventueel bekendmaken, af van de functies van de website die u in het individuele geval gebruikt.

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden gewist wanneer het verwerkingsdoel niet meer van toepassing is of wanneer een voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het nodig is de persoonsgegevens vanwege het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst langer op te slaan. Voor zover wij u moeten informeren over de bewaartermijn van cookies en soortgelijke technologieën, vindt u die gegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij in het kader van een sollicitatie (zie hieronder) verwerken, worden na afloop van de sollicitatieprocedure nog zes maanden bewaard.

5. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, plaats.

6. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht van inzage conform art. 15 AVG, recht op rectificatie conform art. 16 AVG, recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG, recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG en recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG. Het recht op inzage en het recht op wissing zijn onderworpen aan de beperkingen van §§ 34, 35 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).
U heeft het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (artikel 77 AVG jo. artikel 19 BDSG).

De toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming voor ons / voor onze hoofdvestiging is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf, Duitsland

Het staat u echter vrij om bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen.

Een lijst met toezichthoudende autoriteiten is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/ (onder Infothek/Anschriften und Links)

7. Kennisgevingsplicht van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij stellen alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van de rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 van de AVG, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel inspanningen zou kosten. Wij verstrekken u informatie over de ontvangers als u daarom vraagt.

8. Verstrekkingsverplichting

Voor zover hieronder in de informatie over de rechtsgrond niet uitdrukkelijk iets anders wordt gesteld, bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. In gevallen zoals bedoeld in art. 6, lid 1, onder b), van de AVG zijn persoonsgegevens echter nodig voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst. Indien u de desbetreffende persoonsgegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst uit te voeren of aan te gaan. Indien u de gegevens in de gevallen zoals bedoeld in art. 6, lid 1, onder a), f) van de AVG niet verstrekt, kunt u de desbetreffende onderdelen van onze website niet gebruiken.

Wat betreft onze webinars (zie II.) is het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht, maar zonder deze gegevens kunt u niet deelnemen aan de webinars.

9. Recht van bezwaar en recht om toestemming in te trekken

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing.

Volgens art. 7, lid 3, eerste volzin, van de AVG heeft u te allen tijde het recht uw toestemming met werking voor de toekomst per post of per e-mail in te trekken. Hiervoor geldt geen vormvereiste. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Indien u uw toestemming intrekt, verwijderen wij de op basis van uw toestemming verwerkte persoonsgegevens, indien er geen andere rechtsgrond is voor het verwerken ervan.

Voor het maken van bezwaar en het intrekken van uw toestemming geldt geen vormvereiste; gebruik hiervoor de bovengenoemde contactgegevens.

II. Verwerking van gegevens in verband met het gebruik van onze website

Voor het gebruik van de website en het beschikbaar stellen van de functionaliteit van de website moeten wij op diverse momenten persoonsgegevens verwerken.

Google Tag Manager
We gebruiken Google Tag Manager om inhoud van derden te integreren. Dit is een technische oplossing die zelf geen cookies of soortgelijke technologieën waarvoor toestemming nodig is opslaat of leest, maar die alleen regelt onder welke voorwaarden andere programma's die op onze website worden gebruikt en hieronder worden beschreven worden geactiveerd.

Terbeschikkingstelling van de website
Verwerkingsdoel: Functionaliteit en optimalisatie van de website, evenals het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen bij het gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden (zonder gebruik te maken van extra functies).
Rechtsgrond: AVG, artikel 6, lid 1, onder f)
Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de exploitatie van onze website. Hiervoor worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers: IT-dienstverleners
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Abonnement op onze nieuwsbrief
Verwerkingsdoel: Abonnement op onze nieuwsbrief; bewijs van uw toestemming; de veiligheid van onze IT-systemen waarborgen (dit zijn ook onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, onder f), van de AVG).
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder a), f), van de AVG
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, evt. inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br.
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Online (aan)vragen (verzending per e-mail)
Doel van de verwerking: Vragen over PV-projecten, mogelijke samenwerkingsverbanden en terugbelverzoeken door middel van onze aanvraagformulieren via e-mail; het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG (indien de (aan)vraag uiteindelijk tot het aangaan van een overeenkomst leidt of betrekking heeft op een bestaande overeenkomst)
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, evt. gebruiksgegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Geen
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Renusol projectconfigurator (op www.pv-configurator.com)
Verwerkingsdoel: Het opzetten van een klantaccount (als voorwaarde voor het gebruik van onze projectconfigurator); het gebruik van onze Renusol projectconfigurator voor technische uitwerkingen en vragen over PV-projecten; beveiliging van onze IT-systemen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG (indien de (aan)vraag uiteindelijk tot het aangaan van een overeenkomst leidt of betrekking heeft op een bestaande overeenkomst)
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, evt. contractgegevens, gebruiksgegevens en verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: IT-dienstverleners
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Sollicitaties
Verwerkingsdoel: Uw sollicitatie verwerken en de sollicitatieprocedure uitvoeren.
Rechtsgrond: Artikel 88, lid 1, van de AVG jo. § art. 26, lid 1, eerste volzin van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming (BDSG)
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, evt. verbindingsgegevens, evt. gebruiksgegevens en evt. bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9, lid 1, van de AVG (afhankelijk van de specifieke vacature; met betrekking tot uw sollicitatie worden alleen die gegevens opgeslagen die u ons verstrekt en die wij in het kader van de sollicitatie mogen verwerken)
Ontvanger van de gegevens: Geen
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Contact
Verwerkingsdoel: Verwerking van uw contactverzoek en terugbelverzoek.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG (indien de (aan)vraag uiteindelijk tot het aangaan van een overeenkomst leidt of betrekking heeft op een bestaande overeenkomst)
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, evt. gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. contractgegevens (afhankelijk van het type (aan)vraag).
Ontvanger van de gegevens: Geen
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Aanmelding voor en uitvoering van onze webinars via Microsoft Teams
Verwerkingsdoel: Aanmelden voor onze webinars via Microsoft Teams; voorbereiding en implementatie van de webinars. Bewijs van uw aanmelding; de veiligheid van onze IT-systemen waarborgen (dit zijn ook onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, onder f), van de AVG).
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder b), f), van de AVG
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens (afhankelijk van het desbetreffende webinar en uw configuratie)
Ontvanger van de gegevens: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft“)
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen de VS (op basis van de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, art. 46, lid 2, onder c), van de AVG)
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Google Maps
Verwerkingsdoel: Integratie van interactieve plattegronden en de plattegrondfunctie van Google Maps bij gebruik van onze projectconfigurator.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG
Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, locatiegegevens (afhankelijk van het type gebruik)
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Nee
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

YouTube
Verwerkingsdoel: Integratie van video's via de video-plugin van YouTube om onze website te personaliseren.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG
Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen de VS
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Analyse van onze website ("Bezoekers")
Verwerkingsdoel: Statische analyse van onze website via de plug-in "Bezoekers" (bezoekers- en toegangsaantallen); optimalisatie en een op de vraag aansluitende inrichting van onze website.
Rechtsgrond: AVG, artikel 6, lid 1, onder f)
Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: IT-dienstverleners
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: Geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee

Matomo
Verwerkingsdoel: statistische analyse, optimalisatie en een op de vraag aansluitende inrichting van onze website.
Rechtsgrond: AVG, art. 6 lid 1, onder f
Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: geen
Voorgenomen doorgifte aan derde landen:
geen
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit?? nee

III. Informatie over de externe pagina's van Renusol Europe GmbH

Facebook
Verwerkingsdoel: Wij hebben op het platform "Facebook" een pagina over ons bedrijf ("Facebook-pagina") ingericht op het adres https://www.facebook.com/pages/Renusol-GmbH/172955659401429. Wanneer u deze pagina bezoekt, verwerkt Facebook persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij ontvangen statistieken over het gebruik van deze pagina die van deze gegevens worden afgeleid.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens
Ontvanger van de gegevens: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") (als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, art. 26 van de AVG – de wezenlijke inhoud van de regeling is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen de VS
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee
Rechten van betrokkenen: Facebook is verantwoordelijk voor de uitvoering van uw rechten als betrokkene. Facebook informeert u over uw rechten als betrokkene op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. U kunt uw rechten ook jegens ons uitoefenen; wij leiden uw verzoek dan direct door naar Facebook.

LinkedIn (profiel)
Verwerkingsdoel: Wij hebben op het platform “LinkedIn” een pagina over ons bedrijf ingericht op het adres https://www.linkedin.com/company/renusol-gmbh. Wanneer u deze pagina bezoekt, verwerkt LinkedIn persoonlijke gegevens over u. Wij ontvangen statistieken over het gebruik van deze pagina die van deze gegevens worden afgeleid.
Rechtsgrond: AVG, artikel 6, lid 1, onder f)
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens
Ontvanger van de gegevens: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken volgens art. 26 van de AVG – de wezenlijke inhoud van de regeling is te vinden op https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen de VS
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee
Rechten van betrokkenen: LinkedIn is verantwoordelijk voor de uitvoering van uw rechten als betrokkene. LinkedIn informeert u over uw rechten als betrokkene op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt uw rechten ook jegens ons uitoefenen; wij leiden uw verzoek dan direct door naar LinkedIn.

YouTube Channel
Verwerkingsdoel: Wij hebben een videokanaal opgezet op het platform "YouTube" van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland ("Google") op het adres https://www.youtube.com/channel/UC_lXBF9JcKLNM3e-_ErUwrQ. Wanneer u deze pagina bezoekt, verwerkt Google persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij ontvangen statistieken over het gebruik van deze pagina die van deze gegevens worden afgeleid.
Rechtsgronden: AVG, artikel 6, lid 1, onder f)
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland
Voorgenomen doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen de VS
Slaan wij op basis van uw toestemming gegevens op uw eindapparaat op of lezen wij die uit? Nee